برنامه نویسی


shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
compiler-structure
08 مرداد 1399

ساختار کامپایلر (Compiler)

برنامه نویسی

ساختار کامپایلر (Compiler) همانطور که در مقالهی قبل گفته شد کامپایلر نوعی نرم افزار است که دستوراتی که برنامه نویس ...

start-programming-ide
07 مرداد 1399

شروع برنامه نویسی (IDE)

برنامه نویسی

شروع برنامه نویسی (IDE) "IDE"ها بسیار گسترده هستند و از زبانهای متفاوت برنامه نویسی تشکیل شدهاند که هر کدام س ...

start-programming-compiler
07 مرداد 1399

شروع برنامه نویسی (کامپایلر) و (مفسر)

برنامه نویسی

شروع برنامه نویسی (کامپایلر) و (مفسر) کامپایلر (compiler): نوعی نرم افزار است که دستوراتی که برنامه نویس در قالب کد ...